הצהרת פרטיות

כללי

בעת הגלישה והשימוש באתר זה נאסף ונשמר מידע אודות המשתמשים.

בחלק מהמידע יש פרטים אישיים של המשתמש/ת, כגון: שם או כתובת או דואר אלקטרוני וטלפון, אך ורק ובמידה שפרטים אלו נמסרו ביודעין על ידי המשתמש/ת לצורך העלאת תכנים, הערות וכד'.

חלק אחר מהמידע אינו מכיל פרטי זיהוי, ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש/ת, אלא מדובר במידע סטטיסטי ומצטבר, כגון: העמודים שנצפו באתר, מועדי כניסות ומשך הגלישה באתר,  מהיכן נעשתה הכניסה לעמוד, כתובת IP   של המחשב או המכשיר הנייד של המשתמש/ת.

גלישה באתר והעלאת תכנים או קבצים מסויימים על ידי משתמשים עלולה לחשוף את פרטי המיקום הגאוגראפי שלהם.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף והצטבר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

יצירת קשר עם משתמש/ת על ידי מנהלי האתר תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמת המשתמש/ת לכך, ורק בהיקף ובמידה הדרושה לשם תיפעול תקין של האתר ושל התכנים הנוגעים למשתמש/ת.

מנהלי האתר לא ימסרו את פרטיהם האישיים של המשתמשים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם, אלא אם כן תקום להם חובה חוקית לעשות זאת, או שיימסר להם צו שיפוטי שיורה על כך.

המידע האישי ופרטי הקשר של משתמשים שיבחרו להעלות הערות, קבצים או מידע לאתר, יהיה גלוי למשתמשים ולגולשים אחרים, בהקשר של ההערות או התכנים שצורפו על ידי המשתמש/ים.

מידע פרטי שנאסף באתרים חיצוניים ובקישורים

השימוש בקישורים המצויים באתר מפנה לאתרים חיצוניים , אשר אין למנהלי האתר אחריות למדיניות ולמידת הבטיחות וההגנה על הפרטיות, המיושמת על ידם.

גלישה וכניסה לקישורים מתוך האתר עלולה להוביל לחשיפה ולגילוי של פרטים אישיים, ובאחריות המשתמש/ת בלבד לוודא כי פרטיהם האישיים אינם ניתנים לגילוי וחשיפה בלתי מורשים או בלתי סבירים בטרם ייכנסו לקישורים  מתוך האתר.

קבצי עוגיות "Cookies"

 אתר זה משתמש בעוגיות  (Cookies)לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

במרבית הדפדפנים והמכשירים ניתן לבטל את האפשרות  לקבל קבצי COOKIES ועל המשתמש/ים לוודא כי ידוע להם כיצד לעשות זאת.

למפה