תקנון האתר

הצהרות חוקיות ותקנון שימוש באתר

תנאי שימוש – כללי

אתר זה הינו יוזמה פרטית, למטרות מחקר ופנאי, שיתוף מידע ועידוד לימוד עצמי, ללא כוונת רווח.

הוראות אלה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר.

"משתמש" הינו כל אדם או גוף המתקשר עם האתר ו/או יוצר עימו קשר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.

השימוש באתר, בהפניות ובקישורים למידע וליצירות מוגנות, שבבעלות מנהלי האתר או צדדים שלישיים, מוצעים למשתמש למטרות אישיות ופרטיות בלבד. חל איסור לעשות בתכני האתר, בתמונות, במאגרי המידע או במאמרים אליו הוא מפנה כל שימוש מסחרי אלא אך ורק אם התקבל אישור מפורש ובכתב מבעלי הזכויות באותם תכנים, יצירות ומידעים .

גלישה באתר, ועשית שימוש בפונקציות האינטראקטיביות ובקישורים המוטמעים בו תיחשב כהסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה והתחייבות לנהוג על פיהם.

אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר. לכל מטרה שהיא.

מנהלי האתר רשאים לשנות את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו להוסיף אליהם או לגרוע מהם בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וכן את תנאי התקנון , מבלי שיהיו מחוייבים לפרסם על כך הודעה מראש.

מנהלי האתר לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו ו/או ייעשו במידע על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ככל שייעשו. המשתמש בלבד יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש באתר ובמידע שבו.

העלאת תוכן לאתר וחיוב שימוש הוגן

הצעות עריכה, תיקון טעויות או העמקת מידע, שישלח משתמש, יופנו באמצעות דואר אלקטרוני ייעודי למנהלי האתר, והם בלבד יהיו רשאים לקבוע אם ובאיזו מידה יבוצעו שינויים או תיקונים באתר.

לא יורשה פרסום ו/או קישור ו/או הצגה ו/או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות, כגון : הצגת מידע מטעה, מסית לאלימות, משמיץ, מעליב, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או תעמולתי (להלן: "תנאי שימוש הוגן").

העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור מנהלי האתר ותעשה אך ורק על ידם, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

מנהלי האתר רשאים להסיר ולמחוק מיידית, ללא הודעה מוקדמת, כל תוכן, הערה, התבטאות או קישור שלא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ההוגן.

הגבלת אחריות

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, לרבות מאגרי מידע פומביים, אינם מהווים ערובה למהימנות התכנים המופקים באמצעות אותם קישורים, לשלמותם, או לדיוקם ומנהלי האתר אינם נושאים באחריות למידע החיצוני.

  מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אובדן ו/או הפסד – בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו או במידע המופיע בו ולרבות נזק עקב שימוש באתר ו/או בקישורים ו/או ביישומים שהורדו ו/או הופעלו באמצעותו.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. על כן, יש להשתמש במידע האמור בזהירות ובביקורתיות.

למפה